PredictionBook is now read-only ( read more ).

Nông Thị Niếm 65 67451 Mets: 60% GBM: 30%

Created by Clouduknguyen_95 on 2021-07-25; known on 2021-08-02; judged wrong by Clouduknguyen_95 on 2021-08-03.

  • Clouduknguyen_95 estimated 60% on 2021-07-25
  • Clouduknguyen_95 estimated 30% and said “GBMon 2021-08-02
  • Clouduknguyen_95   judged this prediction right on 2021-08-03.
  • Clouduknguyen_95   judged this prediction wrong on 2021-08-03.
  • Clouduknguyen_95 changed the deadline from “on 2021-08-01on 2021-08-03
  • Clouduknguyen_95 changed the deadline from “on 2021-08-01on 2021-08-03
  • Clouduknguyen_95 said “Final diagnosis: GBM. SPECT is not everything. Tổn thương có tỉ lệ Cho/NAA vùng phù quanh u thấp – ko thâm nhiễm. Tuy nhiên, trên post contrast, tính chất ngấm thuốc gợi ý hơn GBMon 2021-08-03