Nguyễn Thị Hoa 68 Chordoma

Created by Clouduknguyen_95 on 2021-07-31; known on 2021-08-03; judged right by Clouduknguyen_95 on 2021-08-03.

  • Clouduknguyen_95 estimated 80% on 2021-07-31
  • Clouduknguyen_95   judged this prediction right on 2021-08-03.
  • Clouduknguyen_95 said “GPB: ChordomaTuổi: trung niên 40 -70Vị trí phần thấp xương cùng S4, S5, đường giữa, tiêu xương bờ mờ, phát triển lên trên theo rãnh cùng. on 2021-08-03

Please log in to respond to or judge prediction