Ng Thị Tần 52 U tá tràng xâm lấn túi mật hay u túi mật xâm lấn tá tràng? Khí trong đường mật có phải do k tá tràng xâm lấn thông với đường mật không?

Created by Clouduknguyen_95 on 2021-08-09; known 27 days ago; judged wrong by Clouduknguyen_95 26 days ago.

Please log in to respond to or judge prediction