LƯỜNG THỊ SƯƠNG / VDUH^2100079613 Hỉnh ảnh tổn thương chóp tủy như mô tả nghĩ đến nghĩ đến tổn thương viêm, đề nghị theo dõi và đánh giá lại sau đợt điều trị.

Created by Clouduknguyen_95 11 days ago; known in 3 days

Please log in to respond to or judge prediction