PredictionBook is now read-only ( read more ).

LƯỜNG THỊ SƯƠNG / VDUH^2100079613 Hỉnh ảnh tổn thương chóp tủy như mô tả nghĩ đến nghĩ đến tổn thương viêm, đề nghị theo dõi và đánh giá lại sau đợt điều trị.

Created by Clouduknguyen_95 on 2021-09-08; known on 2021-09-22; judged wrong by AgentOrange on 2022-05-23.