PredictionBook is now read-only ( read more ).

NGUYỄN KIM BẢO / VDUH^2100079612 Hình ảnh tổn thương xẹp thân đốt sống L2 lan vào cuống sống và cung sau tạo khối xâm lấn xung quanh như mô tả, chưa loại trừ u mô bào X, đề nghị phối hợp sinh thiết.

Created by Clouduknguyen_95 on 2021-09-08; known on 2021-09-22; judged wrong by Clouduknguyen_95 on 2021-10-26.