NGUYỄN KIM BẢO / VDUH^2100079612 Hình ảnh tổn thương xẹp thân đốt sống L2 lan vào cuống sống và cung sau tạo khối xâm lấn xung quanh như mô tả, chưa loại trừ u mô bào X, đề nghị phối hợp sinh thiết.

Created by Clouduknguyen_95 11 days ago; known in 3 days

Please log in to respond to or judge prediction