BẾ ANH KHÔI / VDUH^2100079603 Hình ảnh u não thất bên bên trái lan – não thất ba gây giãn lớn não thất trên lều, nghĩ tới central neurocytoma.

Created by Clouduknguyen_95 11 days ago; known in 3 days

Please log in to respond to or judge prediction