TRỊNH VĂN TUYÊN / VDUH^2100079710 Hình ảnh u trung thất sau bên phải ngang mức T2-T3 như mô tả nghĩ tới schwannoma.

Created by Clouduknguyen_95 11 days ago; known in 3 days

Please log in to respond to or judge prediction