PredictionBook is now read-only ( read more ).

TRỊNH VĂN TUYÊN / VDUH^2100079710 Hình ảnh u trung thất sau bên phải ngang mức T2-T3 như mô tả nghĩ tới schwannoma.

Created by Clouduknguyen_95 on 2021-09-08; known on 2021-09-22; judged wrong by AgentOrange on 2022-05-23.