TRỊNH VĂN TUYÊN / VDUH^2100079710 Hình ảnh u trung thất sau bên phải ngang mức T2-T3 như mô tả nghĩ tới schwannoma.

Created by Clouduknguyen_95 on 2021-09-08; known on 2021-09-22; judged right by Clouduknguyen_95 on 2021-09-27.

Please log in to respond to or judge prediction