PredictionBook transitioning to read-only mode at the end of 2023 ( read more ).

PHẠM VĂN TUYÊN / VDUH^2100079540 Hình ảnh u trong túi thừa bàng quang /Viêm bàng quang mạn tính. Tiền liệt tuyến sau mổ hiện không thấy bất thường tín hiệu. Chảy máu ống phóng tinh trái.

Created by Clouduknguyen_95 on 2021-09-08; known on 2021-09-22; judged wrong by AgentOrange on 2022-05-23.

Please log in to respond to or judge prediction