PHẠM VĂN TUYÊN / VDUH^2100079540 Hình ảnh u trong túi thừa bàng quang /Viêm bàng quang mạn tính. Tiền liệt tuyến sau mổ hiện không thấy bất thường tín hiệu. Chảy máu ống phóng tinh trái.

Created by Clouduknguyen_95 11 days ago; known in 3 days

Please log in to respond to or judge prediction