HAN VAN DUC 41T / 2100079494 Hình ảnh u lớn thận trái chảy máu theo dõi RCC (T2N0Mx).

Created by Clouduknguyen_95 11 days ago; known in 3 days

Please log in to respond to or judge prediction