VŨ HÀ MY / VDUH^2100080889 Hình ảnh khối lớn tiểu khung giàu mạch theo dõi u buồng trứng. Ít dịch tự do ổ bụng.

Created by Clouduknguyen_95 4 days ago; known in 10 days

Please log in to respond to or judge prediction