TẠ THỊ THỦY / VDUH^2100080860 Hình ảnh u gan phải tính chất không điển hình (Đề nghị phối hợp thêm xét nghiệm). Khối vùng hạ vị ranh giới rõ – TD u mạc treo. U xơ thành sau tử cung. TẠ THỊ THỦY / VDUH^2100080860

Created by Clouduknguyen_95 4 days ago; known in 10 days

Please log in to respond to or judge prediction