PredictionBook is now read-only ( read more ).

TẠ THỊ THỦY / VDUH^2100080860 Hình ảnh u gan phải tính chất không điển hình (Đề nghị phối hợp thêm xét nghiệm). Khối vùng hạ vị ranh giới rõ – TD u mạc treo. U xơ thành sau tử cung. TẠ THỊ THỦY / VDUH^2100080860

Created by Clouduknguyen_95 on 2021-09-15; known on 2021-09-29; judged right by Clouduknguyen_95 on 2021-10-26.