PredictionBook transitioning to read-only mode at the end of 2023 ( read more ).

ĐẶNG ĐÌNH LỘC / VDUH^2100082834 Hình ảnh khối hỗn hợp tủy cổ cao và thân não gây giãn hệ thống não thất và gây rỗng tủy, theo dõi ependymoma.

Created by Clouduknguyen_95 on 2021-09-24; known on 2021-10-08; judged wrong by AgentOrange on 2022-05-23.

Please log in to respond to or judge prediction