ĐẶNG ĐÌNH LỘC / VDUH^2100082834 Hình ảnh khối hỗn hợp tủy cổ cao và thân não gây giãn hệ thống não thất và gây rỗng tủy, theo dõi ependymoma.

Created by Clouduknguyen_95 on 2021-09-24; known 19 days ago

Please log in to respond to or judge prediction