PredictionBook is now read-only ( read more ).

Patient Name / ID : NGUYỄN THỊ VIÊN / VDUH^2100085718 Hình ảnh nghĩ đến lymphoma lồi thể chai. Các hạt màng nhện trong xoang tĩnh mạch dọc trên.

Created by Clouduknguyen_95 on 2021-10-26; known on 2021-11-09; judged wrong by AgentOrange on 2022-05-23.