PredictionBook is now read-only ( read more ).

NGUYỄN QUỐC VIỆT / VDUH^2100087817 Hình ảnh u não trán trái nghĩ tới ependymoma. Nốt tín hiệu tổ chức ngấm thuốc trong xương đỉnh phải sát diện khớp đỉnh chẩm. Tụ dịch trong xoang hàm trái.

Created by Clouduknguyen_95 on 2021-10-26; known on 2021-11-09; judged wrong by AgentOrange on 2022-05-23.