PredictionBook is now read-only ( read more ).

TRIEU NHU HOC 58T / 2100087098 Hình ảnh khối tổn thương thùy trán hai bên như mô tả, nghĩ tới u não chảy máu (chưa loại trừ GBM).

Created by Clouduknguyen_95 on 2021-10-26; known on 2021-11-09; judged wrong by AgentOrange on 2022-05-23.