TRIEU NHU HOC 58T / 2100087098 Hình ảnh khối tổn thương thùy trán hai bên như mô tả, nghĩ tới u não chảy máu (chưa loại trừ GBM).

Created by Clouduknguyen_95 on 2021-10-26; known 25 days ago

Please log in to respond to or judge prediction