PHẠM VĂN HƯNG / VDUH^2100087891 Hình ảnh u não trán thái dương thùy đảo phải ôm quanh ĐM não giữa và đè đẩy các bó sợi như mô tả, nghĩ tới u thần kinh đệm bậc III.

Created by Clouduknguyen_95 on 2021-10-26; known 25 days ago

Please log in to respond to or judge prediction