PredictionBook is now read-only ( read more ).

PHẠM VĂN HƯNG / VDUH^2100087891 Hình ảnh u não trán thái dương thùy đảo phải ôm quanh ĐM não giữa và đè đẩy các bó sợi như mô tả, nghĩ tới u thần kinh đệm bậc III.

Created by Clouduknguyen_95 on 2021-10-26; known on 2021-11-09; judged wrong by AgentOrange on 2022-05-23.