2204044707 PHAN THỊ TỚI Hình ảnh theo dõi lạcnội mạc trong cơ tử cung lan tỏa. Nhân xơ tử cung.

Created by Clouduknguyen_95 on 2022-05-12; known on 2022-05-26; judged wrong by AgentOrange on 2022-05-23.

Please log in to respond to or judge prediction