PredictionBook is now read-only ( read more ).

2205015684 NGUYỄN DUY SƯƠNG Hình ảnh khối phần nông tuyến mang tai phải – ít ngấm thuốc, theo dõi u Warthin nhưng chưa loại trừ carcinoma, xin phối hợp thêm với chọc tế bào chẩn đoán.

Created by Clouduknguyen_95 on 2022-05-12; known on 2022-05-26; judged wrong by AgentOrange on 2022-05-23.