2205015684 NGUYỄN DUY SƯƠNG Hình ảnh khối phần nông tuyến mang tai phải – ít ngấm thuốc, theo dõi u Warthin nhưng chưa loại trừ carcinoma, xin phối hợp thêm với chọc tế bào chẩn đoán.

Created by Clouduknguyen_95 9 days ago; known in 5 days

Please log in to respond to or judge prediction