2205009708 DƯƠNG THỊ HÒA tổn thương chứa máu bán cấp phần phụ bên phải – theo dõi nang lạc nội mạc tử cung. Buồng trứng đa nang hai bên.

Created by Clouduknguyen_95 13 days ago; known in about 16 hours; judged wrong by AgentOrange 3 days ago.

Please log in to respond to or judge prediction