PredictionBook is now read-only ( read more ).

2205009708 DƯƠNG THỊ HÒA tổn thương chứa máu bán cấp phần phụ bên phải – theo dõi nang lạc nội mạc tử cung. Buồng trứng đa nang hai bên.

Created by Clouduknguyen_95 on 2022-05-12; known on 2022-05-26; judged wrong by AgentOrange on 2022-05-23.