PredictionBook is now read-only ( read more ).

2205022498 LA THỊ NHÂM Hình ảnh khối tổ chức ngấm thuốc khoang cảnh bên phải – theo dõi Schwannoma dây X (chưa loại trừ u cuộn cảnh). Tổn thương có vôi hóa, không điển hình cho schwannoma

Created by Clouduknguyen_95 on 2022-05-16; known on 2022-06-06; judged wrong by AgentOrange on 2022-05-23.