PredictionBook is now read-only ( read more ).

2205027885 NGUYỄN PHƯƠNG MAI Khối đặc giảm âm, ngấm thuốc kém nhu mô lách/ U máu gan => có phải u máu lách không điển hình không?

Created by Clouduknguyen_95 on 2022-05-18; known on 2022-06-01; judged wrong by AgentOrange on 2022-05-23.