PredictionBook is now read-only ( read more ).

2201007768 Hình ảnh u trực tràng thấp, chưa xâm lấn cân trực tràng, mạch máu, có nhiều hạch trong và ngoài cân trực tràng (T3bN2Mx, MRF (-), EMVI (-))

Created by Clouduknguyen_95 on 2022-05-25; known on 2022-06-08; judged wrong by PowerPho on 2022-05-29.