PredictionBook is now read-only ( read more ).

2205020046 Hình ảnh khối u sùi lớn trực tràng giữa, có nhiều hạch lân cận, chưa xâm lấn cân trực tràng, theo dõi xâm lấn mạch máu (T3cN2Mx, MRF (-), EMVI (+)).

Created by Clouduknguyen_95 on 2022-05-25; known on 2022-06-08; judged wrong by PowerPho on 2022-05-29.