PredictionBook is now read-only ( read more ).

2205042200 VŨ DUY VỊNH Hình ảnh u thận phải, có phần thải thuốc và có vỏ- nghĩ đến RCC. Nang nhỏ thận phải. Nang nhỏ gan. Theo dõi sỏi thận trái

Created by Clouduknguyen_95 on 2022-05-26; known on 2022-06-16; judged wrong by PowerPho on 2022-05-29.