PredictionBook is now read-only ( read more ).

2104041357 LÊ THỊ HỒNG HIỂN Hình ảnh cấu trúc dạng nang nằm sát bờ dưới khớp cùng chậu phải, dịch bên trong không đồng nhất => Sinh thiết:

Created by Clouduknguyen_95 on 2022-06-01; known on 2022-06-08