PredictionBook is now read-only ( read more ).

2205053916 Hình ảnh khối dạng nang buồng trứng phải có vỏ và vách mỏng ngấm thuốc, ranh giới rõ (O-RADS 3).

Created by Clouduknguyen_95 on 2022-06-01; known on 2022-06-22