PredictionBook is now read-only ( read more ).

2205049129 Hình ảnh khối dạng nang buồng trứng phải, có nốt đặc hạn chế khuếch tán và ngấm thuốc ở thành (ORADS 4).

Created by Clouduknguyen_95 on 2022-06-01; known on 2022-06-22