PredictionBook is now read-only ( read more ).

2206008001 NGUYỄN THỊ DUNG Hình ảnh khối tổn thương ngấm thuốc góc dưới ngoài vú trái có hoại tử trung tâm (Kaiser Score 8 điểm – BIRADS 5).

Created by Clouduknguyen_95 on 2022-06-27; known on 2022-07-11